Általános Szerződési Feltételek

 1. A szolgáltató adatai:

Cégnév: Marben Kft.

Székhely: 9437 Hegykő, Mező u. 63.
Cégjegyzékszám: 08-09-011066

Adószám: 13014900-2-08

 2. Általános szabályok:

 a)      Jelen „Általános Szerződési Feltételek” - a továbbiakban: ÁSZF - szabályozza a szolgáltató által 9437 Hegykő, Alsószer  u. 1. szám alatt üzemeltetett Marben Panzió  által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit.

b)      Jelen ÁSZF nem zárja ki speciális, vagy egyedi megállapodások megkötését utazási irodákkal, utazásközvetítőkkel, utazásszervezőkkel, vagy más olyan személyekkel, akik a szolgáltató szolgáltatásai értékesítése érdekében a szolgáltatóval hosszabb távon együttműködnek.

 3. A szerződő fél:

 a)      A szerződő fél a szolgáltató szolgáltatásait megrendelő, igénybe vevő természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. Szerződő fél az a természetes személy is, aki a szolgáltató szolgáltatását ténylegesen igénybe veszi. A szolgáltatást megrendelő és/vagy igénybe vevő a továbbiakban együttesen: vendég.

b)      A szolgáltató és a vendég a - feltételek teljesülése esetén - a szükség szerint a szolgáltatási megállapodás szerződő feleivé válnak - a továbbiakban együttesen: szerződő felek.

 4. A szolgáltatási szerződés létrejötte, a foglalás menete, a foglalás módosítása:

 a)      A vendég szóban, írásban - levélben, faxon, E-mailben - küldött ajánlatkérésére a szolgáltató az ajánlatkérés kézhezvételétől számított 24 órán belül ajánlatot küld a vendég részére. A vendég a kiküldött ajánlatot, az ajánlatban meghatározott, az ajánlat érvényességére megállapított határidő lejártáig tudja elfogadni, illetve amíg van szabadon a kiajánlott szobatípusból.

 b)      A szolgáltatási szerződés a vendég által leadott megrendelés - foglalás - szolgáltató írásbeli visszaigazolásával jön létre, és ezen írásbeli visszaigazolásra tekintettel, a megrendelés - foglalás - írásban létrejött szerződésnek minősül. A szóban leadott megrendelés és/vagy megrendelés módosítás csak abban az esetben keletkeztet szerződéses kötelmet, ha azt a szolgáltató írásban visszaigazolta, a megrendelés, vagy a megrendelés módosítás szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem keletkeztet szerződéses kötelmet.

c)      A szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés határozott időre szól.

d)     Abban az esetben, ha a vendég a határozott időtartam lejártát megelőzően úgy dönt, hogy a szolgáltatást a határozott időtartam elteltéig nem kívánja igénybe venni, akkor is köteles a szolgáltatás teljes ellenértékét a szolgáltató részére megfizetni, a szolgáltató pedig jogosult a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékének követelésére. A vendég által a határozott időtartam lejárta előtt elhagyott szobát a szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

 e)      A szállás-szolgáltatás igénybevételnek Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

 f)       A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt írásban,  a kitöltött és számukra átadott bejelentőlapon, aláírásukkal ellátva igazolják. A Személyzet
kérheti az okmány átadását ellenőrzés és másolat készítése céljából.

 A szállodában bejelentés nélkül senki sem lakhat.

 g)      A szolgáltatási szerződés módosítása kizárólag a szerződő felek írásba foglalt együttes akaratával lehetséges.

 5. Az elszállásolás kezdete és vége (check-in és check-out)

 a)      A Vendégnek joga van a lefoglalt szoba elfoglalására a megállapodás szerinti nap 14:00 órától.

 b)      A Szolgáltatónak abban az esetben, ha a Vendég nem jelenik meg a megállapodás szerinti nap 18:00 óráig, joga van arra, hogy visszalépjen a szerződéstől kivéve, ha későbbi érkezési időpont került kikötésre.

 c)     A Vendégnek a szobát az elutazási napon 11:00 óráig el kell hagynia.

 d)      A szálloda foglaltságának függvényében, térítés ellenében biztosítja a korai érkezés, illetve a késői elutazás lehetőségét. Amennyiben ezen szolgáltatásunkat kívánja igénybe venni, kérjük, foglaláskor jelezze számunkra.

 6. Az elszállásolás meghosszabbítása:

 a)      A tartózkodás Vendég általi meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.

 b)      Amennyiben a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 11:30 óráig nem üríti és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a szobaárat egy további napra is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

 7. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei:

 a)      A vendég a megrendelt és a szolgáltató által visszaigazolt szobát az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el – check-in - és azt utolsó tartózkodási napon délelőtt 11:00 óráig – check-out - köteles elhagyni.

 b)      Abban az esetben, ha a vendég a szobát az érkezési napon az 5.(a) pontban meghatározott check-in időpont előtt kívánja elfoglalni, azt felár ellenében a szabad kapacitás függvényében megteheti.

 c)      Ha a szolgáltató vendégei számára lehetővé teszi - a háziállatra vonatkozó külön díjfizetés ellenében -, hogy a szállodába kutyáját, vagy macskáját bevigye azzal, hogy a háziállat a szállodai szobában kizárólag a vendég felügyeletével tartható, és a vendégek számára nyitva álló közös helyiségeket csak a szállodai szoba megközelítésére használhatják, egyéb helyiségeket - pl. wellness, stb. - a háziállatok nem használhatják. Amennyiben a szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a háziállat mérete, vagy viselkedése zavarja az üzemeltetést, jogosult a háziállat fogadását megtagadni.

 d)     A vendég teljes kártérítéssel tartozik a háziállata által okozott károkért.

 e)      A szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a szolgáltatás nyújtását megtagadni, ha:

1)      a vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott szobát, illetve a szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat és/vagy az azok biztosítására szolgáló helyiségeket nem rendeltetésszerűen használja,

2)      a vendég a szálloda házrendjét megzavarja, és a zavaró magatartást felszólítás ellenére sem hagyja abba,

3)      a vendég nem tartja be a szálloda biztonsági szabályzatát - pl.: tiltott helyen dohányzik és azt a felszólítás ellenére sem hagyja abba,

4)       a vendég a szálloda alkalmazottaival, vagy vendégeivel kifogásolható módon, durván viselkedik, alkohol, vagy kábítószer befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan magatartást tanúsít,

5)      a vendég fertőző, vagy olyan betegségben szenved, amely zavarja a többi vendég nyugalmát.

6)      a szerződő fél vagy a vendég a szolgáltató által igényelt fizetési garancia vállalási kötelezettségét a szolgáltató által meghatározott időpontig nem teljesíti.

 f)       Amennyiben a szerződő felek közötti szerződés „vis maior” miatt nem megy teljesedésbe, úgy a szerződés megszűnik.

 g)      A vendég a szálláshely összes szolgáltatását, a teljes tartózkodási idő alatt saját felelősségére veszi igénybe.

 h)      A gyermek, vagy fiatalkorú vendég egészségi állapota, vagy bármilyen egyéb okból nem hagyható szülői felügyelet nélkül.

 8. A szolgáltatások biztosítása:

 a)      Amennyiben a szolgáltató saját hibájából - különösen: túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák - nem tudja biztosítani a megrendelt szolgáltatásokat, köteles a vendég elhelyezéséről gondoskodni.

 b)      A szolgáltató az (a) pontban vállalt kötelezettsége körében köteles:

1)      a megrendelésben visszaigazolt szolgáltatásokat az abban megjelölt áron, az ott kikötött időtartama - vagy az akadályoztatás megszűnéséig - egy másik ugyanazon, vagy magasabb kategóriájú szálláshelyre felajánlani, és a vendég elfogadása esetén biztosítani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a szolgáltatót terheli.

2)      igény esetén térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget biztosítani a vendégnek, hogy a szálláshelyváltozást az általa megjelölt személlyel közölhesse.

3)      ingyenes transzfert biztosítani a vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez és az esetleges visszaköltözéshez.

c)      Amennyiben a szolgáltató a (b) pontban rögzített kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve ha a vendég a számára felajánlott helyettesíthető szálláshelyeket elfogadja, a vendég utólagos kártérítési igénnyel nem léphet fel.

 9. A szolgáltató által alkalmazott árak:

 a)      A szálloda mindenkori listaárai - Rack Rate -a szálloda recepcióján kerülnek kifüggesztésre, az egyéb szolgáltatások áraival egyetemben.

 b)      A szolgáltató az árait előzetes bejelentés nélkül bármikor jogosult szabadon megváltoztatni, természetesen azzal, hogy ez nem vonatkozik azon árakra, amelyeket a szerződő fél kérésére adott árajánlatában már megajánlott.

 c)      A Vendég a szolgáltatások áráról mindig tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt a szálloda recepcióján.

 d)     A szolgáltató által közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amit a helyszínen kell megfizetni. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jogszabályi változás esetén a többletterheket előzetes értesítés nélkül áthárítsa a szerződő félre és/vagy a vendégre.

 e)      A szolgáltató árait jogosult magyar forintban és bármely konvertibilis valutában is meghatározni.

 f)       A szolgáltató vállalja, hogy az aktuális szállodai szobaárait, az aktuális akcióit, kedvezményeit, és egyéb ajánlatait az általa működtetett www.marben.hu weboldalon közzéteszi.

 g)      Utazási irodákkal (tour operátor) való együttműködés és vendégközvetítés esetében, együttműködési szerződés hiányában a szolgáltató bruttó (jutalékot és áfát tartalmazó) számlát állít ki, jutalék kifizetése a tour operátor jutalék számlája ellenében lehetséges. Szerződött partner esetén a szerződésben megállapított szerződéses ár kerül kiszámlázásra.

 10. Kedvezmények:

 a)      Az aktuális ajánlatok, kedvezmények a szálloda weboldalán kerülnek meghirdetésre.

 b)      A meghirdetett kedvezmények nem vonhatóak össze semmilyen más kedvezménnyel.

 c)      A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos foglalás vagy rendezvények esetén, egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.

 11. Gyermekkedvezmények

 a)      Gyermekek részére- a szülőkkel közös szobában történő elhelyezés esetén- az alábbi szálláskedvezményt biztosítjuk:

0-7 éves korig (a 7. életévét még be nem töltött gyermek esetén): 100%

7-14 éves korig (a 14. életévét még be nem töltött gyermek esetén): 30% kedvezmény a felnőtt ágy árából

14 éves kor fölött a pótágy ár fizetendő, amennyiben másik két felnőttel egy szobában történik az elhelyezés. Amennyiben egy felnőtt és egy 14 évnél idősebb gyermek lesz egy szobában elszállásolva, úgy a gyermeknek is a felnőtt ágy árat kell fizetnie.

 b) Pótágy elhelyezésére csak bizonyos szobákban van lehetőség.

 c) A pótágy igényt a szolgáltatóval előzetesen, a foglalással egy időben egyeztetni szükséges.

 12. A fizetés módja és annak garanciája:

 a)      A szolgáltató a megrendelt szolgáltatások teljes összegét, a tartózkodás egészére számítva feltünteti az általa a vendég számára küldött írásos visszaigazoláson. A lefoglalt szállás-szolgáltatások értékének 30%-át Előlegként a vendég köteles kiegyenlíteni a visszaigazolás dátumát követő 8 banki napon belül. Amennyiben a befizetés nem történik meg a szerződés semmissé válik. A foglalást töröljük.

 b)      A vendég a tartózkodás időtartamára számított Előleg összegét több módon egyenlítheti ki: átutalhatja bankszámlaszámunkra, SZÉP kártyájáról az összeget számunkra jóvá íratja, postai csekken befizeti. Vagy a Panzió recepcióján közvetlenül személyesen.
A fizetéssel kapcsolatban felmerülő esetleges költségek a szerződő felet terhelik.

 c)      A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a vendég által igénybe vett extra, azaz a megrendelt szolgáltatásokon felüli helyszíni fogyasztással keletkező szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére garanciát kérjen a szerződő féltől, vagy a vendégtől. Ezen garanciák az alábbiak lehetnek:

1)      hitelkártya garancia: a tartózkodási idő hosszától függően meghatározásra kerül egy díjelőleg, deposit, amely távozásig a hitelkártyán zárolásra kerül.

2)      szolgáltatási díjelőleg: a deposit kiegyenlíthető készpénzben is érkezéskor. A fel nem használt összeg elutazáskor visszafizetésre kerül.

 d)     A szerződő fél a szolgáltatás ellenértékét magyar forintban és/vagy választása szerint bármely olyan pénznemben jogosult és köteles kiegyenlíteni, amelyet a szolgáltató a recepción elhelyezett hirdetményében és/vagy a www.marben.hu weboldalon elfogadásra meghirdetett. Abban az esetben, ha a szolgáltatások ellenértékének megfizetése egészben, vagy részben nem magyar forintban történik, az átszámítás a számla kiállítását megelőző napi MNB deviza közép árfolyam alapján történik. A szolgáltató biztosítja, hogy az átszámítás és a számlázás alapját képező deviza vételi árfolyamról a szálloda recepciója tájékoztatásképpen igény esetén tájékoztatást nyújt.

 e)      A szolgáltató a szolgáltatás(ok) ellenértékének kiegyenlítésére készpénzkímélő fizetési eszközöket - így pl.: bankkártya, hitelkártya, cafeteria eszközök ( SZÉP kártya ), voucher, kupon - is elfogad, amelyek mindenkori aktuális listája - kérésre - a szálláshely recepcióján megtekinthető.

 f)       Szolgáltató a vendég a szállás vendéglátó egységében történő fogyasztását a szobaszámlájára terheli.

 13. A lemondási feltételek:

 a)      Amennyiben a szállás ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a lemondási és módosítási feltételek a következők:

1)      a visszaigazolt érkezés napját megelőző 6 napon kivüli elállás esetén a kötbér összege 0 %

2)      a visszaigazolt érkezés napját megelőző 6 napon belüli elállás esetén a kötbér összege  a megrendelt szolgáltatás értékének  30 %-a

3)      a visszaigazolt érkezés napját megelőző 48 órán belüli elállás esetén a kötbér összege a megrendelés 100%-a

 Amennyiben a Szerződő fél gazdálkodó szervezet (ideértve a gazdasági társaságokat, társadalmi szervezeteket, egyházakat, önkormányzatokat, önkormányzati intézményeket, állami szervezeteket és azok intézményeit stb.), az elállás esetén esedékes kötbért akkor is a Szerződő fél/Megrendelő köteles a Szolgáltatónak megfizetni, ha a szállásdíjat egyébként a Vendég viselné.

 b)      Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel biztosította, és az érkezési napon nem érkezik meg (írásos lemondás nem érkezik), a Szolgáltató a szerződésben meghatározott mértékű megfizetett előleg teljes összegét kötbérként érvényesíti.         A szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

 c)      A befizetett előleg az érkezés előtt 6 napon belüli lemondás esetén nem téríthető vissza, időpont módosítás viszont lehetséges!

d)     Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előleg fizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más, Szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az érkezési napon helyi idő szerint 18:00 órát követően megszűnik.

 14. A vendég jogai:

 a)      A szerződés értelmében a vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek a speciális feltételek hatálya alá.

 b)      A vendég a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet. A szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a hozzá írásban, vagy a recepcióján szóban előterjesztett és jegyzőkönyvbe felvett panaszt a panasz beérkezését követő 72 órán belül kivizsgálja és arra a vendégnek érdemi választ ad.

 15. A vendég kötelezettségei:

 a)      A vendég köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét legkésőbb a szerződésben meghatározott módon és időpontig a szolgáltató részére kiegyenlíteni.

 b)     A szállóvendégek gépjárművei térítésmentesen használhatják a szálláshely felszíni, zárt, kamerával megfigyelt parkolóját. A parkolóban a KRESZ előírása szerint kell közlekedni.

 c)      A szemetet a szálláshely területén, illetve a szobákban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kérjük kidobni. A szobából, illetve az épületből bútorokat kivinni, áthelyezni nem lehet.

 d)       A szálláshely területén lévő eszközöket, berendezéseket a szállóvendég kizárólag saját felelősségére használhatja.

e)      A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében 2012. január 1-től a szálloda nemdohányzó létesítmény. Ennek értelmében a szálloda zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is ), közösségi területein, valamint a szállodához tartozó teljes nyílt területen (beleértve a teraszokat, erkélyeket is) tilos a dohányzás. A hivatkozott jogszabály betartására vonatkozó kötelességére felhívó jelzéseket a jogszabályban előírt területeken a szálloda elhelyezte.  A szálloda alkalmazottjai jogosultak a vendégeket, valamint a  szálloda területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására. A vendégek, illetve a szálloda területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely vendég vagy a szálloda területén tartózkodó személy jogsértő magatartása miatt a szálloda üzemeltetőjét az illetékes hatóság hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje.
A szobában történő dohányzás esetén a Szolgáltató jogosult 15.000,-Ft extra takarítási díjat felszámolni a Vendéggel szemben.

 f)      Tűz esetén a recepciót kérjük haladéktalanul értesíteni. A Vendégek kötelesek tűz vagy egyéb riasztás esetén a szobákat, illetve a szálloda közös rendeltetésű tereit az itt elhelyezett tájékoztató szerint a lehető leghamarabb elhagyni. Tűz esetén a liftek használata tilos.

g)        A szállóvendég által hozott tűzijátékhoz és egyéb engedélyköteles tevékenységhez a szálloda írásos hozzájárulása, továbbá a szállóvendégek általi hatósági engedélyek beszerzése szükséges.

h)        A vendég köteles gondoskodni arról, hogy a felügyelete alá tartozó kiskorúak folyamatosan felnőtt felügyelete alatt tartózkodjanak a szolgáltató szállodájában.

i)      A vendég köteles az őt ért kárt haladéktalanul jelenteni a szálloda recepcióján és minden szükséges adatot szálloda rendelkezésére bocsátani, amely ahhoz szükséges, hogy a káreset körülményei tisztázhatóak lehessenek, illetve amelyek egy esetleges szabálysértési, vagy büntető eljáráshoz szükségesek.

 j)        A Vendég kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szálloda közös használatú területein (kivéve öltözők, mellékhelyiségek, de beleértve a gépkocsi parkolót és a szállodához közvetlenül tartozó külső területek) vagyonvédelmi okokból zártláncú kamerarendszert üzemeltet, melynek felvételei a vonatkozó jogszabályi előírások alapján törlésre kerülnek.

 k)    Elutazáskor a Vendég köteles a szobakártyákat a recepción leadni. Ennek elmulasztása, illetve a kártya elvesztése vagy megsemmisülése esetén a Szolgáltató jogosult az adott kártya után kártérítési díjat felszámítani, melyet a Vendég távozáskor köteles megfizetni. A szobakártyákat a Vendég az elutazásának napján 11:00 óráig használhatja fel a szobájába való bejutásra. A szobakártya ezen időpontot követően – kivéve, ha a vendég a Szolgáltatóval megállapodott a tartózkodás meghosszabbításáról- érvényességét veszti.

 16. A vendég kártérítési felelőssége:

 a)      a vendég köteles mindazon károkért helytállni, melyeket a szolgáltató, vagy harmadik személy elszenved a vendég, vagy kísérője, vagy ezen személyek bármelyikének felügyelete alá tartozó személyek okoznak.

 b)      A vendég kártérítési kötelezettsége akkor is fennáll, ha a károsult kárának megtérítését közvetlenül a szolgáltatótól jogosult követelni.

 17. A szolgáltató jogai:

 a)      Amennyiben a vendég az igénybe vett, vagy megrendelt, de igénybe nem vett szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégek azon vagyontárgyaira, melyeket a szállodába magával vitt.

 b)      A Szálláshely területén állandó felügyeletet biztosító portaszolgálat (recepció) jogosult a ki- és a belépő vendégek ellenőrzésére, személyazonosságuk megállapítására, indokolt esetben a járművek kilépéskori átvizsgálására.

 c)      Szükség esetén a portaszolgálat jogosult a szállás területén zajló forgalom irányítására.

 d)     Vagyon és balesetvédelmi okokból a szálláshely egész területe biztonsági kamerákkal van ellátva. A vendég a szálláshelyre történő belépéssel hozzájárul, hogy róla felvétel készüljön. A felvételeket az elektronikus rendszer 1 hétig tárolja, utána automatikusan törlésre kerül.

 e)      A szálláshely területén a szállodai vendégek szórakoztatása érdekében különböző programok kerülhetnek lebonyolításra. A programokról fotó és videó felvételeket készíthet a szálloda munkatársa, vagy a szálloda által az erre a feladatra megbízott vállalkozás, marketing és promóciós célokra. A programokon megjelent vendég tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy ilyen módon a róla készített felvétel megjelenhet kiadványokban és különböző reklám felületeken.

 18. A szolgáltató kötelezettségei:

 a)      A szolgáltató köteles a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások és szolgáltatás standardok szerint teljesíteni.

 b)      A szolgáltató köteles a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a problémakezeléshez szükséges lépéseket megtenni, a megtett lépéseket írásban rögzíteni és erről a vendéget tájékoztatni.

 c)      A panzión belüli területen, valamint a teraszokon Vendégeink nyugalma érdekében 22:00 órát követő időszakban hangoskodni tilos, beleértve a szobák belső tereiben történő zavaró hangerejű televíziózást, zenehallgatást, valamint a hallban lévő hangos zenélést, melynek betartásáért a panzió személyzete felel.

 19. A szolgáltató kártérítési felelőssége:

 a)      A szolgáltató felelősséget vállal minden olyan a vendéget ért kárért, amely a szállodáján belül, a maga, vagy alkalmazottai hibájából következett be.

 b)      A szolgáltató felelőssége nem terjed ki azon káreseményekre, amelyek a szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég, vagy a felügyelete alá tartozók okoztak.

 c)      A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szállodán belül kijelöljön olyan helye(ke)t ahová a vendég nem léphet be. A szolgáltató köteles az ilyen helyeket jól láthatóan megjelölni. A szolgáltató nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek azon helye(ke)n érik a vendéget, vagy a felügyelete alatt állókat, ahová a vendég nem léphet be.

 d)     A szolgáltató felelősséget vállal a vendéget ért mindazon kárért, amelyet a vendég dolgainak elvesztése, elpusztulása vagy megsérülése miatt szenved, abban az esetben, ha a vendég a szolgáltató által kijelölt, illetőleg az általában erre rendelt helyen, vagy a szobájának széfjében helyezett el, vagy amelyet a vendég a szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit a dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.

 e)      A szolgáltató a vendég értéktárgyának, értékpapírjának vagy készpénzének elvesztéséért, elpusztulásáért, vagy megsérüléséért csak akkor felelős, ha azt kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítási kötelezettség a vendéget terheli.

 f)       Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

 g)      A Szolgáltatót abban az esetben sem terheli kártérítési felelősség, ha a szállás wellness részlegnek, vagy sporteszközeinek rendkívüli vagy egészségügyi előírások betartása véget elrendelt karbantartás idejére ezen létesítmények használata korlátozott vagy nem megengedett.

 h)      A szálloda wellness részlegének, kültéri medence használata a Vendég saját felelősségére történik, a víz közeli területeken fokozott a csúszásveszély, ebből eredő balesetekért a szálloda felelősséget nem vállal.

 i)        A szolgáltató felelőssége nem terjed ki a szerződő fél csomagjaira és azok tartalmára érkezés és elutazás alkalmával, ki és berakodáskor, továbbá a szobába és onnan történő szállítás során.

 j)        A Vendégnek az Őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázáshoz, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyve felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
A szolgáltató kártérítési felelőssége csak akkor áll fenn, ha azt a kár bekövetkezését követően a szükséges adatokkal azonnal jelenti a szolgáltató recepcióján.

 k)      A szolgáltató kártérítési felelősségének mértéke a szerződés szerinti napi szobaár összegének legfeljebb kétszerese.

 20. A vendég betegsége, halála:

 a)      Abban az esetben, ha a vendég a szállás, szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt megbetegszik és erről a szolgáltató tudomással bír, a szolgáltató köteles orvosi segítséget felajánlani a vendég részére azzal, hogy a felajánlott és elfogadott orvosi segítség költségei a vendéget terhelik. Amennyiben az orvos fertőző betegséget állapít meg, a szolgáltató jogosult a további szolgáltatás megtagadására. Az idő előtti szálloda elhagyás miatt keletkezett többletköltség a vendéget terheli.

 b)      A vendég betegsége, vagy halála esetén a szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg, vagy az elhunyt hozzátartozója, örököse részéről, a szolgáltató által esetlegesen előlegezett orvosi költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének és a betegség, vagy halál kapcsán a szolgáltató és/vagy vendégei vagyontárgyaiban bekövetkezett károk erejéig. A vendég elhalálozását szolgáltató a szerződés időtartama lejárta előtti távozásnak tekinti és ebben az esetben a szerződéses időtartam fennmaradó részére eső díjtételt nem áll módjában a törvényes örökös, vagy örökösök részére visszatéríteni.

 21. Háziállatok:

 a)      A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szállodába bevihető háziállatok körét egyedileg a vendég ez irányú jelzését követően meghatározza és a háziállatról fényképet kérjen a Vendégtől.

 b)      A szolgáltató a panzióba bevihető háziállat - kutya, macska - a szálloda bizonyos  szobáiban a vendég felügyeletével tartható, a háziállat a vendégágyat nem használhatja a közös helyiségeket a szobák megközelítésére használhatják, az egyéb helyiségeket - pl. wellness azonban nem látogathatják.

 c)      Amennyiben a szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a háziállat mérete, vagy viselkedése zavarja az üzemeltetést, jogosult a háziállat fogadását megtagadni.

 22. Titoktartás:

 a)      A szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségének teljesítése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek - és amennyiben ezt a vendég a szolgáltató tudomására hozta - a szerződő fél vonatkozó belső szabályai szerint eljárni.

 23. Vis maior:

 a)      Azon okok, körülmények (pl.: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramkimaradás, sztrájk, stb.) amely felett a sem a szolgáltató, sem a vendég, vagy a szerződő fél nem bír ellenőrzéssel - vis maior - bármely felet felmentik a szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A szerződő felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy ezen okok és körülmények bekövetkezésének lehetőségét minimalizálják és az ezáltal okozott kárt, vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

 24. A teljesítés helye és a szerződő felek jogviszonyában alkalmazandó jog és az eljáró bíróság:

 a)      A teljesítés helye az a hely, ahol az elszállásoló panzió ( Szálláshely) található.

 b)      Valamennyi az elszállásolási szerződésből eredő vitával kapcsolatban, a Szolgáltató vonatkozásában, érdemben és helyileg illetékes bíróság kerül kijelölésre.

 c)      A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 25. Az adatkezelés biztonsága

 a)      A honlapunkon lévő hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása kötelező. A Hírlevélre történő feliratkozással a Felhasználó hozzájárul megadott adati kezeléséhez. A Szolgáltató az adatokat mindaddig kezeli, ameddig azok törlését az érintett nem kéri.

 b)      A leiratkozás lehetőségét az info@marben.hu e-mail címre vagy a Társaság 9437 Hegykő, Alsószer u. 1. postacímére küldött lemondási kérelem útján kérheti az érintett.

 c)      A megadott személyes adatok valódiságáért a Felhasználó felel.

 d)     A Szolgáltató az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisülés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 e)      A Szolgáltató szerver üzemeletetővel együtt gondoskodik az adatok biztonságáról.

 f)       A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személynek az adatkezelő nem ad át.

 g)      A Szolgáltató harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezetett hozzájárulása vagy kérése alapján.

 h)      A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság részére személyes adatokat kiadni, amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak. A törvényes, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben a Felhasználó nem emelhet kifogást.

 26. Adatvédelmi nyilatkozat

 A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésre bocsájtott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja a azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

A Szolgáltató tevékenysége során a felhasználók adatait a Szolgáltató az Adatvédelmi törvény értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, valamint saját reklámcéljaira (amennyiben a vendég ehhez hozzájárult) használja fel.

A szállás-szolgáltatási szerződés megkötése esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat, mely módosítást a Szolgáltató a szálloda honlapján tüntet fel, illetve az érvényes ÁSZF-et a szálloda recepcióján is elhelyezi.

Térkép